Gå til hovedindhold

VIP 2 på nettet

Gå til søgning
VIP2 på nettet
  
VIP 2 på nettet > Jobpakker > De_12_jobpakker  

Titellinjebillede på webdelsside
De 12 jobpakker

  Om projektet
  Erfaringer og resultater
  Nyhedsbreve
  Fredensborg
  Gladsaxe
  Slagelse
  Aabenraa
  Århus
  Værktøjer og metoder
  Jobpakker
  Pjecer
  Gode historier
Jobpakker
 
Baggrund og formål
 
Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner en ny firepartsaftale om integration.

Parterne bag aftalen er enige om, at det kan være en væsentlig forudsætning for svagere lediges muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet, at de gennemgår et sammenhængende opkvalificeringsforløb indenfor trappemodellen.

Jobpakkerne består netop af sammenhængende forløb, der gennem f.eks. sprogundervisning, virksomhedspraktik og praktiske kurser opkvalificerer den ledige med klart sigte mod et specifikt job i en virksomhed.

Jobpakkerne har den fordel, at alle involverede ved, hvad der skal ske, hvornår og hvorfor. Samtidig giver de den ledige et målrettet, forudsigeligt forløb mod beskæftigelse.
 
 
 
Inden for områderne er der indgået aftaler om følgende 12 jobpakker:
 
Butiksmedhjælper, Kabel- og ledningsarbejder, Køkkenmedhjælper, Lagermedarbejder i medicinalindustrien, Lagermedarbejder i transportbranchen, Lastbilchauffør, Postarbejder, Produktionsmedarbejder i industrien, Rengøringsmedarbejder, Rutebuschauffør, Serviceassistent i staten og Slagterimedarbejder 

Læs mere om dem her

Flere af disse, som f.eks. produktionsmedarbejder i industrien, lastbilchauffør og lagerarbejder retter sig mod områder, hvor der i øjeblikket er mangel på arbejdskraft.  

Sproglige forudsætninger for at deltage i AMU
 
AMU stiller ikke krav om, at tosprogede har taget en bestemt prøve for at kunne blive optaget på en arbejdsmarkedsuddannelse eller et særligt uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere. Omdrejningspunktet for vurderingen af sproglige forudsætninger er, at deltagererne kan få tilfredsstillende udbytte af den konkrete uddannelse.

Målgruppen
Jobpakker er målrettet indvandrere omfattet af integrationsloven - herunder selvforsørgede - samt start- og kontanthjælpsmodtagere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af manglende sproglige og faglige kompetencer.

Indhold
Figuren nedenfor illustrerer, hvad en jobpakke kan bestå af. Det konkrete indhold i de 12 jobpakker er uddybende beskrevet i det tilknyttede materiale.

Jobpakkerne er konkrete eksempler på, hvordan en sammenhængende anvendelse af beskæftigelsesindsatsens redskaber kan udmøntes konkret. Jobpakkerne udelukker ikke andre kombinationer af forløb indenfor trappemodellen og skal anvendes fleksibelt med udgangspunkt i en konkret vurdering af den lediges ønsker, forudsætninger og arbejdsmarkedets behov.

Jobpakkernes enkelte delelementer forløber ofte som en glidende overgang mellem og kombination af lovgivningens redskaber (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud / ansættelse på særlige vilkår).

Forventningsafstemning, tæt opfølgning og fastholdelse
Det er afgørende, at der inden iværksættelsen af jobpakkerne sker en grundig afklaring af forventningerne og forudsætningerne hos såvel deltagere som virksomheder for at sikre, at jobpakkeforløbene bliver så hensigtsmæssige som muligt.

Samtidig nødvendiggør målgruppens karakter en meget aktiv indsats og en tæt opfølgning på hver enkelt ledig. Det er afgørende, at de ledige fastholdes i de aktive forløb og ikke overlades til sig selv på grund af fx kulturelle eller sproglige barrierer, samt sygdom eller anden form for fravær. De ledige skal hele tiden fastholdes på vejen mod ordinær ansættelse.

Jobpakkerne følger de almindelige gældende regler og finansiering
Det er jobcentret, der tager initiativ til – i samarbejde med de relevante virksomheder og tillidsrepræsentanten, eller hvor en sådan ikke findes en medarbejderrepræsentant – at anvende jobpakkerne.

Efter lovgivningen er det også jobcentret, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen og for den præcise udformning af det enkelte integrationsforløb, herunder varighed samt indhold af faglig opkvalificering og danskundervisning. 

De almindelige gældende regler for vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskudsjob finder anvendelse, herunder blandt andet reglerne om varighed, ydelser og kravene om merbeskæftigelse og forudgående drøftelse med virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.

Opkvalificering efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter integrationsloven, der indgår i et jobpakkeforløb, betales af jobcentret med kommunal og/eller statslig finansiering efter de gældende regler. Også en eventuel forsørgelsesydelse under opkvalificering finansieres efter de gældende regler.

I tilfælde, hvor en jobpakke omfatter ansættelse på særlige vilkår efter en aftale eller overenskomst, indgået mellem arbejdsmarkedets parter, gælder de vilkår som er beskrevet i aftalen eller overenskomsten – fx med hensyn til ansvar for oplæring, uddannelse og evaluering – i den del af det samlede forløb.
  De 12 jobpakker
  Nye jobpakker
  Jobpakkeambassadører
  Certificerede Jobpakkeambassadører